Afbeelding
Foto: Pixabay

Overvloed aan casino reclame; nooit meer Cruks uitschrijven?

17 mei 2023 om 07:35 Partnercontent

Sinds 2021 is er een nieuwe wet met betrekking tot kansspelen in werking getreden. Deze wet heeft invloed gehad op de regulering van online kansspelen, inclusief online casino’s. Onder deze nieuwe wetgeving zijn er een aantal strikte eisen opgesteld met o.a. de betrekking tot de reclames voor kansspelen, met als doel de consument te beschermen. Als gevolg hiervan zou de beweging bij Cruks uitschrijven naar alle waarschijnlijkheid in omvang toe gaan nemen.

Reclame maken mag

Volgens de wet moeten reclames voor online casino’s aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moeten ze duidelijk de leeftijdsgrens voor deelname aan kansspelen vermelden, mag er geen misleidende informatie worden gegeven, en moeten de risico’s van gokken worden benadrukt. Bovendien moeten de reclames een oproep bevatten om verantwoord te spelen en mag er geen agressieve of overdreven reclame worden gemaakt die aanzet tot overmatig gokken.

Ondanks deze eisen en regels die zijn vastgelegd in de wet, is er toch nog steeds vrees voor een overschot aan gok-reclames op televisie en radio. Deze angst komt voort uit verschillende zorgen. Ten eerste kan de grens tussen verantwoorde reclame en misleidende of agressieve reclame soms vaag zijn, waardoor het moeilijk is om te bepalen of bepaalde reclames de intentie hebben om mensen aan te zetten tot overmatig gokken.

Daarnaast kunnen de vele reclames voor online casino’s een negatieve invloed hebben op kwetsbare groepen, zoals jongeren en mensen met gokverslavingen. Ondanks de leeftijdsbeperkingen en waarschuwingen in de reclames, kunnen ze nog steeds aantrekkelijk zijn voor mensen die gevoelig zijn voor gokgerelateerde problemen.

Bovendien kan de constante aanwezigheid van gok-reclames op televisie en radio leiden tot een normalisatie van gokken in de samenleving. Als gokken als een alledaagse activiteit wordt gepresenteerd, kan dit het risico op problematisch gokgedrag vergroten en zullen meer mensen overgaan tot het bij Cruks uitschrijven of het Cruks omzeilen.

De komst van nieuwe wetgeving

In oktober 2021 is er in Nederland een nieuwe wet op kansspelen van kracht geworden, genaamd de Wet Kansspelen op Afstand (KOA). Deze wet heeft betrekking op online kansspelen, waaronder online casino’s, en heeft tot doel het reguleren van deze markt en het bieden van bescherming aan spelers. Een van de maatregelen is terug te vinden in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks register).  Simpel gezegd: vertoont iemand problematisch gedrag dan volgt een inschrijving in het Cruks register en is het niet langer mogelijk voor de periode van 6 maanden online of fysiek te gokken. Om toch te blijven gokken kan Cruks omzeilen relatief gemakkelijk worden bereikt door simpelweg te gaan spelen bij een casino zonder Cruks.

De invoering van de Wet Kansspelen op Afstand was gebaseerd op verschillende overwegingen. Ten eerste was er een groeiende vraag naar online kansspelen, maar er was geen adequate wetgeving om deze markt te reguleren. Door het ontbreken van regulering liepen spelers risico’s op het gebied van eerlijk spel, consumentenbescherming en het voorkomen van gokverslaving. Dit uit zich in het gokken zonder Cruks bij buitenlands online casino zonder Cruks.  De nieuwe wetgeving heeft tot doel deze aspecten aan te pakken en spelers beter te beschermen.

Online casino legaal in Nederland

De Wet Kansspelen op Afstand houdt in dat online kansspelen legaal zijn in Nederland, mits de aanbieders voldoen aan bepaalde criteria en een vergunning verkrijgen van de Nederlandse Kansspelautoriteit (KSA). De wet stelt strikte eisen aan de vergunninghouders, zoals het waarborgen van de betrouwbaarheid en deskundigheid van de aanbieders, het voorkomen van gokverslaving en het beschermen van spelers, vooral minderjarigen. Het gokken zonder Cruks zou hierdoor teruggedrongen moeten worden en zal bovendien niet langer worden gedoogd.

Wat betreft de toename van reclames op radio en televisie, kan dit worden toegeschreven aan het feit dat de nieuwe wetgeving de deur opende voor online casino’s om op de Nederlandse markt te opereren. Aangezien de markt voor online kansspelen in Nederland aanzienlijk was en de vraag groot, hebben veel casino’s hun marketinginspanningen opgevoerd om een zo groot mogelijk deel van deze nieuwe markt te veroveren. Dit heeft geleid tot een toename van het aantal reclames voor online casino’s op verschillende media, waaronder radio en televisie.

Het is belangrijk op te merken dat hoewel de wetgeving bepaalde eisen stelt aan reclames voor kansspelen, de zorgen blijven bestaan dat het overmatige aantal gok-reclames kan leiden tot negatieve gevolgen, zoals normalisatie van gokken en het aantrekken van kwetsbare groepen. Dit benadrukt het belang van voortdurende monitoring, evaluatie en eventuele aanpassingen van de wetgeving om een evenwichtige en verantwoorde promotie van kansspelen te waarborgen.

Regelgeving verder aangescherpt

Op basis van algemene trends en eerdere ontwikkelingen in de kansspelindustrie, is het mogelijk dat er wijzigingen hebben plaatsgevonden in de regelgeving omtrent reclames. De overheid en toezichthoudende instanties kunnen regelmatig evalueren en aanpassingen maken aan de wetgeving om de bescherming van consumenten te verbeteren, mogelijke schadelijke effecten te minimaliseren en ervoor te zorgen dat reclames voor kansspelen aan bepaalde normen voldoen.

Aanpassingen zijn gericht op het verder beperken van gok-reclames om kwetsbare groepen te beschermen, zoals jongeren en mensen met gokverslavingen. Er worden steeds strengere eisen gesteld aan de inhoud, timing en frequentie van reclames, evenals aan de manier waarop risico’s en verantwoord speelgedrag worden gecommuniceerd.

Bovendien worden er maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat reclames op een transparante en eerlijke manier worden gepresenteerd, met duidelijke informatie over de risico’s, de voorwaarden en de leeftijdsgrens voor deelname aan kansspelen.

De aanpassingen in de regelgeving komen voort uit zorgen en feedback vanuit verschillende belanghebbenden, zoals consumentenorganisaties, gezondheidsinstanties en de kansspelindustrie zelf. Het doel is om een evenwicht te vinden tussen het behouden van een gecontroleerde en verantwoorde kansspelmarkt en het beschermen van spelers tegen mogelijke schade en verslavingsrisico’s.

Gemengde reacties

De kwestie van een totaal verbod op gok-reclames is een onderwerp dat veel discussie en debat oproept. Voorstanders van een totaal verbod pleiten voor een vergelijkbare aanpak als bij tabaksreclames, waarbij het doel is om de blootstelling aan gok-reclames te verminderen en de mogelijke negatieve gevolgen ervan te beperken.

Er zijn inderdaad politici die voorstander zijn van een totaal verbod op gok-reclames. Ze betogen dat gokken een potentieel schadelijke activiteit is en dat een totaal verbod nodig is om de kwetsbare groepen te beschermen, zoals jongeren en mensen met gokverslavingen. Ze benadrukken het belang van het voorkomen van de normalisatie van gokken in de samenleving.

In België is de regelgeving omtrent reclames voor online casino’s inderdaad strenger in vergelijking met sommige andere landen. In België is het verboden om reclame te maken voor online kansspelen op televisie, behalve na 8 uur ‘s avonds. Deze beperkingen zijn bedoeld om de blootstelling aan gok-reclames te beperken, vooral voor minderjarigen. De Belgische aanpak laat zien dat het mogelijk is om strengere regelgeving te hanteren en tegelijkertijd een legale online kansspelmarkt te handhaven.

Aan de andere kant kan een totaal verbod op gok-reclames ook nadelen hebben. Een belangrijk aspect is de kanalisatie naar legale online casino’s. Wanneer gok-reclames volledig worden verboden, kan dit ertoe leiden dat spelers hun toevlucht zoeken tot illegale, ongereguleerde aanbieders. Dit kan leiden tot een gebrek aan controle, bescherming en preventieve maatregelen voor spelers.

Er zijn stemmen uit de samenleving die zich verzetten tegen de hoeveelheid reclames vanuit de gokindustrie. Een voorbeeld hiervan is jongerenwerker Marco, die in de praktijk jongeren tegenkomt die te maken hebben met gokproblemen. Zulke persoonlijke verhalen en getuigenissen kunnen de aandacht vestigen op de mogelijke schadelijke effecten van gokken en de rol die reclames daarbij spelen.

Het is belangrijk om een evenwicht te vinden tussen het beperken van de mogelijke negatieve gevolgen van gok-reclames en het waarborgen van een gecontroleerde en legale kansspelmarkt. Een gedegen discussie, gebaseerd op feiten, onderzoek en de input van alle belanghebbenden, kan helpen bij het vinden van een passende aanpak die de bescherming van spelers waarborgt en tegelijkertijd een verantwoorde kansspelsector ondersteunt.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie