Het college erkent dat er risico’s  kleven aan het ruimhartige huurbeleid. ,,Het kan financieel zeer negatief uitpakken voor de gemeentelijke begroting als er geen gebruik gemaakt kan worden van de compensaties van het Rijk, de bonden of sportkoepel NOC*NSF en er zich op korte termijn grote en directe financiële knelpunten gaan voordoen.’’ 

Tegelijk realiseert het college zich dat niets doen ook geen optie is: ,,Alternatief is het huidige huurbeleid voort te zetten. Er is dan een grotere kans op grote financiële problemen bij de organisaties.’’

COULANT BELEID ,,De coronacrisis vraagt om flexibel, coulant, redelijk en realistisch huur- en subsidiebeleid om de organisaties te ondersteunen bij de inkomstenderving en uitgaven’’, schrijft het college van burgemeester en wethouders.

Het college maakt daarbij onderscheid in verschillende soorten huurders: Huurders van gemeentelijke gebouwen, sportclubs die zonder winstoogmerk gebruik maken van binnen- en buitenaccommodaties en partijen die op subsidie uit het Fonds Samenlevingsinitiatieven kunnen rekenen.

BETALINGSREGELING ,,Huurders in directe financiële nood, met gevaar voor faillissement, krijgen uitstel tot betaling voor de maanden maart en april, met daarbij de aankondiging dat verdere afspraken hierover nog worden uitgewerkt’’, aldus het college, dat nog wel waarschuwt dat ‘uitstel niet automatisch afstel betekent’. Dat geldt vooral voor organisaties die gebruik maken van gebouwen die niet voor sportdoeleinden bedoeld zijn. Maar: ,,De gemeente is naast uitstel van betaling bereid mee te denken over een betalingsregeling voor het resterende jaar zodat een positieve bijdrage wordt geleverd aan de liquiditeitspositie van de huurders.’’

Ook sluit het college niet uit dat afstel van betaling onder bepaalde omstandigheden een optie kan zijn: ,,Als dat aan de orde komt, worden hier criteria voor opgesteld.'' 

We vorderen subsidie niet terug als er door de crisis geen prestaties zijn geleverd

NIET BILLIJK De sport hoeft in de periode dat er geen gebruik gemaakt kan worden van de accommodaties niet langer te rekenen op een factuur van de gemeente. ,,Op basis van het toewijzingsbeleid voor de binnensportaccommodaties is gebleken, na juridisch advies, dat het innen van de huur nu niet billijk zou zijn’’, constateert het college. ,,Geadviseerd is hierin voor de binnen- en buitensport één lijn te trekken.’’ 

Verder laat het college weten dat subsidies en giften uit het Fonds Samenlevingsinitiatieven niet zullen worden teruggevorderd. ,,Tenzij er geen kosten gemaakt zijn. Subsidievoorschotten blijven we uitbetalen. We vorderen deze subsidie niet terug als er door de coronacrisis geen prestaties zijn geleverd, maar wel kosten zijn gemaakt of minder inkomsten zijn gegenereerd.’’ Wel zullen die organisaties huur moeten blijven betalen en dat alleen uit te stellen ‘als er directe en urgente financiële problemen zijn’. 

UITSTEL VAN BETALING Huurders van gemeentelijke gebouwen leveren Leusden gemiddeld ruim 41.000 euro per maand op. Zes huurders deden inmiddels succesvol een beroep op uitstel van betaling. het gaat daarbij om een kleine 10.000 euro per maand. Nog eens vier organisaties willen met de gemeente om de tafel om te praten over de consequenties van de coronacrisis. Dat zou de gemeente nog eens 6.200 euro per maand kunnen gaan kosten.

De gemiste huurinkomsten voor binnen- en buitensportaccommodaties bedragen een kleine 40.000 euro per maand. Hoeveel subsidie er wordt uitbetaald en niet teruggevorderd, is op dit moment nog niet te overzien, zegt het college. B&W denken dat dat beeld op zijn vroegst in mei volgend jaar duidelijk zal worden. Over de gevolgen van de crisis voor zwembad Octopus komt het gemeentebestuur te zijner tijd met een eigen voorstel. 

door Daan Bleuel