De A28 (ter hoogte van Soesterberg) is een potentiële locatie voor het opwekken van zonne- en windenergie.
De A28 (ter hoogte van Soesterberg) is een potentiële locatie voor het opwekken van zonne- en windenergie. Eempers

Vervolg van voorpagina

Vervolg van voorpagina

Opwekken stroom langs snelweg

De resultaten zouden verder uitgewerkt moeten worden en ‘waar mogelijk’ ook uitgevoerd. De ondertekenaars van de brief wijzen Rijkswaterstaat aan als de partij die het project namens de initiatiefnemers zou moeten gaan trekken.


,,Doel van de samenwerking is om het potentieel aan opwek langs de A28 zo goed mogelijk in beeld te brengen, de verschillende initiatieven op elkaar af te stemmen en bij realisatie van die initiatieven te komen tot een samenhangend beeld’’, laat het college in een toelichting op de brief aan EZK weten.


PARTICIPATIE Leusden denkt dat deze, op elkaar afgestemde aanpak, te verkiezen is boven allerlei losse initiatieven. Dat is naar de mening van de initiatiefnemers ook voor Rijkswaterstaat, als beoogd kartrekker van het project, een voordeel. Wel benadrukken de ondertekenaars van de brief het belang van ‘participatie van bewoners, belanghebbenden en bestuur’ in het proces.


Het traject van de A28 valt in verschillende zogeheten RES-regio’s. Dat zijn clusters van gemeenten die van het Rijk de opdracht kregen plannen te maken voor de verduurzaming van het opwekken van energie. Dat moet uiteindelijk leiden tot het vergaand terugdringen van de uitstoot van het broeikasgas CO2, zoals dat internationaal in het Akkoord van Parijs is afgesproken.


RES-REGIO'S In beide RES-regio's (‘Amersfoort', waar Leusden en Soest onder vallen en ‘U16' rond de stad Utrecht) werd de A28 genoemd als locatie die zou kunnen bijdragen aan het bieden van oplossingen voor het probleem om zonnepanelen en windmolens (de belangrijkste alternatieven voor de huidige manier van energie-opwekking) kwijt te kunnen. Visueel en anderszins leveren plekken langs de snelweg op het eerste gezicht de minste problemen op.

w Een uitgebreidere versie van dit artikel is online te vinden op Leusder Krant.nl Premium