Afbeelding
Archief

College komt met sluitende begroting voor 2022

6 oktober 2021 om 17:47 Politiek

LEUSDEN Het college komt met een sluitende begroting voor het jaar 2022. Als het gaat om nieuw beleid, maken B&W pas op de plaats: ,,Dat is aan een volgend college.’’

Van de redactie

,,Het college van Leusden is verheugd dat het de raad een sluitende begroting voor 2022 aan kan bieden’’, schrijft de gemeente in een persverklaring. ,,Dit ondanks de huidige financieel onzekere tijden voorgemeenten.’’ In de begroting 2022 werken de ingezette bezuinigingen uit 2020 nog door. ,,Op basis van de meerjarige prognose is voldoende geld beschikbaar om de ambities uit het College Uitvoeringsprogramma (CUP) op het gebied van zorg, duurzaamheid, veiligheid en economische ontwikkeling, verder te brengen’’, aldus de gemeente. 

TOEKOMST ONDUIDELIJK Op langere termijn is de toekomst nog onduidelijk. Dat noopt de gemeente tot behoedzaam manoeuvreren, meent het college. ,,De impact van corona op de gemeentelijke financiën lijkt vooralsnog mee te vallen’’, constateren B&W. ,,De herijking gemeentefonds (de belangrijkste inkomstenbron van gemeenten) is momenteel weer volop onderwerp van gesprek. Dat er nog geen nieuwe regering is geeft onduidelijkheid over veel dossiers. Want welke keuzes worden bijvoorbeeld gemaakt voor klimaat en duurzaamheid? Komt hiervoor extra geld beschikbaar? Wordt de regeling WMO huishoudelijke hulp teruggedraaid?’’ Het is zonneklaar dat er nog veel open vragen over de lange termijn boven de markt blijven hangen. 

De begroting voor 2022 is ook de laatste begroting voor deze bestuursperiode. ,,Daarom worden in deze begroting nagenoeg geen voorstellen gedaan voor structureel nieuw beleid. Dat is aan een volgend college’’, aldus burgemeester en wethouders. 

LOKALE LASTEN De belastingen (ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing) stijgen in 2022 met gemiddeld 2% (dat is gelijk aan de inflatiecorrectie) voor huishoudens met een eigen woning. Voor huurders - die alleen riool-en afvalstoffenheffing betalen - is sprake van een daling van de woonlasten met gemiddeld 0,9%. Daarmee blijft de zogeheten woonlastendruk in Leusden onder het provinciale en landelijke gemiddelde. 

De onroerende zaakbelasting (ozb) moet in 2022 een extra bedrag van € 240.000,- opbrengen. Het gaat om een verhoging met € 60.000 die is afgesproken bij de begrotingsbehandeling van 2020. Daarnaast moet € 180.000,- extra worden opgebracht in verband met het afschaffen van de hondenbelasting. Het college stelt de raad voor om de wegvallende opbrengst van de hondenbelasting op te vangen door de ozb te verhogen. 

RIOOLHEFFING De rioolheffing stijgt met € 12,30 door inflatie en doordat er meer kosten aan de riolering worden doorbelast. Het vaste tarief van de afvalstoffenheffing wordt met € 14,- verlaagd. In 2020 heeft de gemeente € 181.000,- overgehouden op de afvalinzameling. Deze meevaller is eraan te danken dat Leusdenaren hun afval steeds beter scheiden en minder restafval aanbieden. De tarieven voor het aanbieden van afvalzakken, of containers met restafval blijven ongewijzigd.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie